Go to main menu Go to Content Go to footer

大象株式会社 LOGO

投资信息

大象株式会社将通过透明化经营赢得大家的信赖。

(K-IFRS) 合并财务报表

( 单位:百万韩元 )

(K-IFRS) 合并财务报表
科目 2017年 2018年 2019年
资产 2,252,431 2,198,995 2,397,069
现金及现金等价物 147,878 166,489 226,084
有形资产 594,298 956,206 960,606
应收账款 271,949 253,528 260,148
库存 317,868 322,022 344,784
负债 1,367,990 1,270,280 1,374,881
公司债券及借款 851,075 795,201 778,509
资本 884,441 928,715 1,022,188

(K-IFRS) 合并损益表

( 单位:百万韩元 )

(K-IFRS) 合并损益表
科目 2017年 2018年 2019年
销售额 2,968,805 2,956,762 2,963,986
销售成本 2,174,499 2,191,807 2,209,564
销售总利润 794,306 764,955 754,422
销售管理费用 697,585 644,793 624,609
营业利润 96,721 120,162 129,813
其他收益 36,124 63,939 94,118
其他费用 40,432 39,627 57,902
金融收 23,914 10,165 17,535
金融费用 35,699 37,056 35,265
税前净利润 83,528 119,081 150,563
法人税费用 31,756 53,683 41,688
本期净利润 51,772 65,398 108,875